Adatvédelmi szabályzat


A sera Akvarisztika Kft. (a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítési lehetőségeiről.
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. (EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELET)
Az adatkezelő  fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, mely változásokról kellő időben értesíti közönségét.


Adatkezelő


Cégnév:  sera Akvarisztika Kft.
Székhely címe: 9062 Kisbajcs, Béke utca 25
Telephely címe:  9028 Győr, Ferhérvári út 75
Bankszámlaszám: 10400511-50514851-53501001
Cégjegyzékszám:  08 09 015408
Adószám:  14065260-2-08
Telefon:  +36/96/517-742
Fax:  +36/96/517-743
E-mail cím: 


Fogalom meghatározások


1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
2. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
4. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
5. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
6. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy  azonosítható természetes személy;
7. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
8. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,   megváltoztatását,   jogosulatlan   közlését   vagy   az   azokhoz   való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 


A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek


A személyes adatok

a)  kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b)  gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
c)  az  adatkezelés  céljai  szempontjából  megfelelőek  és  relevánsak  kell,  hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
e)  tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme  érdekében  előírt  megfelelő  technikai  és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
f)  kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).
Az  adatkezelő  nyilatkozik,  hogy  adatkezelése  a  jelen  pontban  foglalt  alapelveknek megfelelően történik.


Adatkezelések


1. A webáruházban való vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés

(regisztráció nélkül nem lehet rendelni, vásárolni a webáruházból)

1.1 Személyes adat és az adatkezelés célja
- Vezeték-és keresztnév - a kapcsolatfelvételhez, a megrendeléshez/ajánlatkéréshez és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
- E-mail cím - kapcsolattartás.
- Telefonszám - kapcsolattartás,  a  számlázással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
- Számlázási név és cím - a szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének
figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
- A megrendelés időpontja - Technikai művelet végrehajtása.
- A megrendeléskori IP cím - Technikai művelet végrehajtása.

1.2. Az érintettek köre
A webáruházban regisztrálók köre

1.3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje
Az érintett törlési kérésével haladéktalanul. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

1.4. A személyes adatok megismerésére jogosult adatkezelők személyei
A személyes adatokat az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik tiszteletben tartva az adatvédelmi alapelveket.

1.5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
- Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
- tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
- az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz
- az érintettnek joga van a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

1.6. Jogai érvényesítését kezdeményezheti:
- postai úton a sera Akvarisztika Kft. 9028 Győr Fehérvári út 75,
- e-mail útján a    e-mail címen.

1.7. Adatkezelés jogalapja
- az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont,
- az  elektronikus  kereskedelmi  szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
"A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig."
- A számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása esetén a GDPR 6. cikk bekezdés c) pontja

1.8. Tájékoztatás
Az adatkezelés a szerződés teljesüléséhez szükséges. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy jelen szolgáltatást nem tudjuk az Ön számára nyújtani.


2. Kapcsolatfelvétel 

(A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltéséhez szükséges személyes adatok)

2.1 Személyes adat és az adatkezelés célja
- Név - Azonosítás
- E-mail cím - Kapcsolattartás, válaszüzenetek küldése
- Üzenet tartalma - A válaszadáshoz szükséges
- A kapcsolatfelvétel időpontja - Technikai művelet végrehajtása.
- A kapcsolatfelvétel-kori IP cím - Technikai művelet végrehajtása.

2.2 Az érintettek köre 
- A kapcsolati űrlapon keresztül üzenetet küldők

2.3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje
- Az érintett törlési kérelméig tart

2.4. A személyes adatok megismerésére jogosult adatkezelők személyei
A személyes adatokat az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik tiszteletben tartva jelent adatvédelmi alapelveket.

2.5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
- Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
- tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
- az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz
- az érintettnek joga van a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

2.6. Jogai érvényesítését kezdeményezheti:
- postai úton a sera Akvarisztika Kft. 9028 Győr Fehérvári út 75,
- e-mail útján a     e-mail címen.

2.7. Adatkezelés jogalapja
- az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

2.8. Tájékoztatás
A kapcsolatfelvételhez szükséges megadnia a nevét és e-mail címét.


Adatfeldolgozók


Tárhely-szolgáltató


1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
2. Elérhetőség:
Cégnév: 3 in 1 Hosting Bt.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11
Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fszt. 1
Adószám: 22206118-2-13
Közösségi (EU) adószám: HU22206118
Cégjegyzékszám: 13-06-055290
Statisztikai szám: 22206118-6209-212-13
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az érintett  törlési kéréséig.
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
8. Az érintett jogai:
- érintett tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről
- érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz
- érintett jogosult arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja
- érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait. 


Szállítás


1.Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: postai kézbesítés
2. Elérhetőség:
Nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Cégnév: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463
Pénzforgalmi jelzőszám: 18203332-06000412-40010015
Statisztikai számjel: 10901232-5310-114-01
Adóigazgatási szám: 10901232-2-44
Telefon: +36-1-767-8200
Webcím: http://www.posta.hu
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az érintett neve, címe
4. Az érintettek köre: az adatkezelővel szerződöttek köre
5. Az adatkezelés célja: Küldemény eljuttatása az érintettnek
6. Az adatkezelés időtartama: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: az érintettek hozzájárulása, ami abban nyilvánul meg, hogy a saját személyes adatát megadja a Magyar Posta Zrt.-nek, vagy átadja a feladónak azért, hogy számára postai úton valamit elküldjön, [az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bek. a)
8. Az érintett jogai:
- érintett tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről
- érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz
- érintett jogosult arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja
- érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait. 


Könyvelés


1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: könyvelés
2. Elérhetőség:
Cég: Bestoutsource Kft.
Székhely: 9022 Győr, Bisinger sétány 10. 1. em. 3
Cégjegyzékszám: 08-09-011803
Adószám: 13182197-2-08
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, számlázási név, számlázási cím.
4. Az érintettek köre: A weboldalon megrendelést leadó valamennyi érintett.
5. Az adatkezelés célja: könyvelési feladatok ellátása
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
8. Az érintett jogai:
- érintett tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről
- érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz
- érintett jogosult arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja
- érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait. 


Cookie-k (Sütik)


A cookie-k olyan IT adatok, fájlok vagy információdarabok (ideértve - de nem kizárólag – a text fájlokat), amelyek a felhasználó számítógépén tárolódnak (vagy más internetképes eszközökön, mint okostelefonokon vagy táblagépeken), amikor meglátogat egy honlapot. A cookie-kat maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Ezek után a böngésző minden egyes oldalletöltéskor elküldi a cookie-k tartalmát a webszervernek, így az a felhasználó beállításainak megfelelően tudja a honlapot a későbbiekben betölteni a teljes anonimitás mellett.
A cookie-k elsődleges célja a felhasználói élmény növelése, vagyis a honlap könnyebb használhatóságát, testre szabhatóságát és gyorsabb betöltését teszik lehetővé. Emellett arra is használjuk a cookie-kat, hogy anonim, összesített statisztikákat készítsünk, amelyekkel jobban megértjük, hogy a felhasználók hogyan használják a honlapunkat, és hogy segítsenek nekünk javítani azok struktúráját és tartalmát. Az így összegyűjtött információ névtelen, pusztán a honlap fejlesztése érdekében használjuk őket.

Cookie típusok jellemzői

Nélkülözhetetlen cookie-k / Funkcionális cookie-k
Ezek szükségesek az oldal funkcióinak biztosítására - például belépés, webshop kosár... stb.
A funkcionális cookiek tiltásával az oldal bizonyos funkciói nem fognak megfelelőképpen működni.

Teljesítmény cookie-k
Az oldal használatáról gyűjtenek információt, illetve a felhasználó tevékenységéről. Személyes azonosításra nem alkalmasak, de információt szolgáltatnak a böngésző típusáról, a monitor felbontásáról, a weboldal bejárásának módjáról. Céljuk, hogy olyan adatokat szolgáltassanak a weboldal tulajdonosának, amelyekkel az oldal működését, minőségét javíthatják.

1.Az érintettek köre:
A weboldalt látogató valamennyi érintett.

2.személyes adatok köre:
IP-cím, Dátum, Időpont, meglátogatott oldal

3. Az adatkezelés célja:
A felhasználók azonosítása, és a látogatók nyomon követése.

4.Az adatkezelés időtartama:
 Session cookie esetén a munkamenet végéig tart az adatkezelés

A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő

Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
A böngészők lehetőséget adnak arra, hogy a felhasználó kikapcsolja használatukat:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU

5.Az adatkezelés jogalapja: 
Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

A munkamenetek során előforduló cookie-k listája:

google.com - 1P_JAR, APISID, CONSENT, HSID, NID, SAPISID, SID, SIDCC, SSID, S_Adsense3-ui
Részletesen: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

facebook.com - fr, locale
webshop.sera.hu - currency, language cookieconsent_dismissed
sera.hu - _unam


A google analytics alkalmazása


- Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
- A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
- A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor.
- Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
- A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival.

A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

A google analytics által használt cookie-k:

_ga - A felhasználók megkülönböztetésére szolgál - Beállítástól/frissítéstől számított 2 év
_gat - A lekérési arány szabályozására alkalmazható. - Beállítástól/frissítéstől számított 1 perc
_gid - A felhasználók megkülönböztetésére szolgál - Beállítástól/frissítéstől számított 24 óra
Részletesen: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


Közösségi oldalak


1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
3.  Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek,akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, „lájkolása”, népszerűsítése.
4. Az  adatkezelés  időtartama,  az  adatok  törlésének  határideje,  az  adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.


Egyéb rendelkezések


E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


Az érintettek jogai


1.  A hozzáférés joga
az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2.  A helyesbítéshez való jog
az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3.  A törléshez való jog
az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes  adatokat indokolatlan  késedelem nélkül  törölje meghatározott feltételek esetén.

4.  Az elfeledtetéshez való jog
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5.  Az adatkezelés korlátozásához való jog
az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

6.  Az adathordozhatósághoz való jog
az érintett jogosult arra, hogy az az érintettre vonatkozó, az érintett által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

7.  A tiltakozáshoz való jog
az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

8.  Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9.  Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki az érintettre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
- az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
- meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít;
- az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.


Intézkedési határidő


Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.


Az adatkezelés biztonsága


Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.


Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről


Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
- az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
- az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
- a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.


Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak


Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.


Panasztételi lehetőség


Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


Vonatkozó jogszabályok


A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

- A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről